อนุทิน 33152 - สะอาด

สะอาด

ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา

            จากการปฏิรูประบบสุขภาพ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพหลายประการ  ที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การจัดให้มีศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นบริการระดับปฐมภูมิด่านแรกที่รับผิดชอบให้บริการด้านสุขภาพอนามัยที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  เพื่อให้การดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวม  ต่อเนื่อง  ผสมผสาน  ทั้งในระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  โดยให้การดูแลอย่างต่อเนื่องทุกช่วงวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงตาย ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และจิตวิญญาณ ดูแลตั้งแต่ก่อนป่วยไปจนถึงการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย การส่งต่อไปสถานบริการที่เหมาะสมในกรณีเหนือขีดจำกัดในการให้บริการ พร้อมทั้งติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเมื่อกลับมาบ้าน โดยเฉพาะเน้นให้บริการเชิงรุกที่ครอบคลุมผสมผสาน ทั้งงานส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ  การให้บริการที่ต่อเนื่อง มีการส่งต่อและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเป้าหมายครอบครัวเข้มแข็งหรือครอบครัวสุขภาพดี  ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในภาพรวมต่อไป   

            พยาบาลเวชปฏิบัติ ในฐานะบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดสัมมนา เรื่อง การดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่องในบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ : สถานการณ์ปัจจุบัน นี้ขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการในแต่ละบริบท พร้อมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่องต่อไป

เขียน 18 Feb 2009 @ 22:46 ()


ความเห็น (0)