อนุทิน 33054 - Ka-Poom

  ติดต่อ

วรรคหนึ่งแห่งคำสอน l มโนกรรม-วจีกรรม-กายกรรม >> การกระทำใดใดของเรา...

  • หมวดแรก ; มีความหลง โลภ เกลียด โกรธ สับสน ความยึดมั่นถือมั่น ความริษยา หรือทระนงตน...
  • หมวดสอง ; มีแรงดลใจ...จากความเข้าอกเข้าใจ ความรักความเมตตา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

สองด้านนี้สิ่งไหนที่อยู่เบื้องหลังการกระทำ คำพูด และความคิดของเรา

  เขียน:  

ความเห็น (0)