อนุทิน 33054 - Ka-Poom

Ka-Poom

วรรคหนึ่งแห่งคำสอน l มโนกรรม-วจีกรรม-กายกรรม >> การกระทำใดใดของเรา...

  • หมวดแรก ; มีความหลง โลภ เกลียด โกรธ สับสน ความยึดมั่นถือมั่น ความริษยา หรือทระนงตน...
  • หมวดสอง ; มีแรงดลใจ...จากความเข้าอกเข้าใจ ความรักความเมตตา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

สองด้านนี้สิ่งไหนที่อยู่เบื้องหลังการกระทำ คำพูด และความคิดของเรา

เขียน 16 Feb 2009 @ 22:38 ()


ความเห็น (0)