อนุทิน #32380

  ติดต่อ

Note l ความคิดอาจมาจากจิตที่เป็นกุศล-อกุศล

หากจิตคิดที่เป็นกุศล ก็จะมองเรื่องราวต่างๆ เป็นบวก หากจิตคิดเป็นอกุศลก็มองเรื่องราวตามสิ่งที่ตนเองตีความ-แปลความตามฐานประสบการณ์เดิมที่ตนเองสั่งสมมา... ยากที่จะมองอย่าง "ธรรม"...อันลึกซึ้งได้

คนที่จิตอกุศล...อาจพูดจาไพเราะเสนาะหู...หากน้อมใจด้วยความเมตตาจะเห็นความทุกข์ซ่อนอยู่และสาดสิ่งที่กลัดเป็นหนองนั้นออกมาภายใต้ความอกุศลจิตนั้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)