อนุทิน 32099 - เตวิชโช

  ติดต่อ

สิ่งทีเปิดเผยแล้วไม่งามมีสามอย่าง

๑.มาตุคาม (ผู้หญิง)

๒.มนต์ของพราหมณ์

๓.มิจฉาทิฏฐิ

สิ่งที่เปิดเผยแล้วงามก็มีสาม

๑.พระอาทิตย์

๒.พระจันทร์

๓.พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

                       (@__@)

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)