อนุทิน 31695 - ครูนิศากร

คณะกรรมการนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๑

                                                                 

                      แปดสิบเอ็ดพรรษามหาราช                นวมินทร์ประชาราษฎร์ชาติสุขสันต์

                 หกสิบสองปีทองครองราชันย์                       ทรงทศพิศราชธรรมนำประชา

                พระทรงชัยทรงพลังแห่งแผ่นดิน                   สร้างปัญญาทั่วถิ่นฐานการศึกษา

                ผองประชาเรืองรุ่งยิ่งภูมิปัญญา                     สมานฉันท์ร่วมสา  -   มัคคีกัน

                           เยาวชนเด็กไทยร่วมใจภักดิ์                  อนุรักษ์ทำความดีตามรอยพ่อ

                 อธิษฐาน ปรารถนาความเพียงพอ                   เศรษฐกิจแนวพ่อของปวงชน

               เยาวชนคนดีพลีเพื่อชาติ                         ให้สามารถสร้างสรรค์ไทยสู่ภายหน้า

     เป็นเด็กดี  คนดี  นักพัฒนา          เยาวชนคนกล้านาด้วงชุมชน.....คนรักประชาธิปไตย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า

นางนิศากร  ไชยคุณ  ครู ค.ศ. ๓  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     พร้อมด้วย

ชุมนุมสภาเด็กและเยาวชน คนรักประชาธิปไตย  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  สพท.ลย. ๑  สพฐ.

                                

 เด็กหญิงศิริขวัญ  โสมาศรี           เด็กหญิงมณฑกาณต์ เม่นทองคำ             เด็กหญิงประภาศิริ   โพธิ์มา        

                ประธาน                                       รองประธาน                                        เลขานุการ                      

                                        

เด็กหญิงจันทร์กมล  สร้อยพรม              เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขาวขำ             เด็กหญิงจิดาภา    ใจหาญ       

           ประชาสัมพัน์                                               วิชาการ                                             กิจกรรม     

                                                                  

 เด็กหญิงเกษวารี  อรัญกานนท์            เด็กหญิงบุษบาจันทร์คุ้ย                          เด็กหญิงปราณี  แสนคำ                                                     

          ปฏิคม                                                    ปกครอง                                                 เหรัญญิก                              

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียน 25 Jan 2009 @ 11:06 () แก้ไข 25 Jan 2009 @ 11:10, ()


ความเห็น (0)