อนุทิน 31439 - เตวิชโช

  ติดต่อ

..ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย!

บรรดาทางทั้งหลาย                  มรรคมีองค์แปดประเสริฐที่สุด

บรรดาบททั้งหลาย                   บท ๔ คืออาริยสัจประเสริฐที่สุด

บรรดาธรรมทั้งหลาย                 วิราคะคือการปราศจากกำหนัดยินดี ประเสริฐที่สุด

บรรดาสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย         พระตถาคตเจ้่าผู้มีจักษุประเสริฐที่สุด

ความเพียรพยายาม เธอทั้งหลายต้องทำเอง

ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้น

(พุทธวจนะ)

 

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)