อนุทิน 31439 - บุณยกร

บุณยกร

..ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย!

บรรดาทางทั้งหลาย                  มรรคมีองค์แปดประเสริฐที่สุด

บรรดาบททั้งหลาย                   บท ๔ คืออาริยสัจประเสริฐที่สุด

บรรดาธรรมทั้งหลาย                 วิราคะคือการปราศจากกำหนัดยินดี ประเสริฐที่สุด

บรรดาสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย         พระตถาคตเจ้่าผู้มีจักษุประเสริฐที่สุด

ความเพียรพยายาม เธอทั้งหลายต้องทำเอง

ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้น

(พุทธวจนะ)

 

 

 

เขียน 20 Jan 2009 @ 20:46 () แก้ไข 20 Jan 2009 @ 20:47, ()


ความเห็น (0)