อนุทิน 31359 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

ส่งกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานการจัด meeting blogger ให้กับอ.จัน พิจารณาแล้ว

บ่าย 3 มีสอนวิชา e-commerce แทนอ.จัน เพราะน้องต้นไม้ไม่สบาย

  เขียน:  

ความเห็น (0)