อนุทิน 31158 - ครูแอน

  • เช้า..ร่วมงานรำลึกพระคุณครู ในวันครู อ.ปาย
  • บ่าย...ครูแอน ครูจรัญ (เพิ่งกลับมาจาก อบต.มป) ร่วม ลปรร.การขยายผลการนำ KM มาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ตามโครงการประสานพลังปัญญาเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
  • โดย คณะวิจัย สภาการศึกษา (อ.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ  ดร.เลขา ดร.กุญชลี  พี่ศน.ศศิปรีดา (พี่เอื้องแซะ) และคณะ  ร่วมด้วย สสส.ให้งบประมาณ 200,000 บาท เพื่อพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน
  • โรงเรียนร่วมเป็นที่ปรึกษา และเครือข่ายการตลาด จากผลผลิตของชุมชน เข้าสู้โครงการตลาดนัดวันอาทิตย์ ของ ร.ร.
  • ชุมชน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.เมืองแปง 
เขียน 16 Jan 2009 @ 17:31 () แก้ไข 16 Jan 2009 @ 18:01, ()


ความเห็น (0)