อนุทิน #31154

  ติดต่อ

 ปี 2552 นี้ ท่านผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข นพ.นิทัศน์  รายยวา ได้ให้นโยบายในการพัฒนางานหน่วยบริการปฐมภูมิ  เรียก 5  เสือ PCU คือ

1.  นักเวชปฏิบัติคุณภาพ

2.  นักให้คำปรึกษารอบรู้อบอุ่น

3.  นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

4.  นักจัดการยุทธศาสตร์

5.  นักเฝ้าระวังสอบสวนโรค

.......ทีมงาน PCU ก็ต้องสวมบทบาทของแต่ละเสือ..ตามกรอบงาน ซึ่งเป็นการแบ่งงานสาธารณสุขอย่างชัดเจนยุติธรรม และเน้นคุณภาพ...

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)