อนุทิน 30657 - Sasinand

Sasinand

วันเด็ก  วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็กๆ
 
โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น
 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ
 และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ
 โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเอง
เป็นกำลังของชาติ

คำขวัญวันเด็ก 2552 
ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี 
ของเล่นวัยเด็กก่อนอนุบาล เป็นหนังสือภาษาอังกฤษง่ายๆและเรื่องสนุก มีเสียงด้วย  เ ด็กๆชอบ

เขียน 09 Jan 2009 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)