อนุทิน #30593

January 20, 2009 - Washington, D.C.
จะเป็นวันสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการปิดการจราจรบางส่วน
ที่จะสัญจรไ ป มา ผ่านสะพาน Potomac River bridge ที่จะมาจาก Virginia  มาที่  the District แ ละปิดถนนอีกบางสาย ใ นวัน Inauguration Day นี้
เปิดทีวีดูดีกว่า the inauguration of Barack Obama, who will become the nation's first African American president.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)