อนุทิน 30571 - อนุชิต

การเข้าใจ คือ คิดให้ดีๆ โดยใช้

- การบริหารใจ (พรหมวิหาร 4) เมตตา,กรุณา,มุทิตา,อุเบกขา

สบายใจ,เห็นใจ,ดีใจ,ให้ใจ

-การบริหารงาน(อิทธิบาท 4) ฉันทะ,วิริยะ,จิตตะ,วิมังสา

เข้าใจ,สนใจ,ใส่ใจ,ตั้งใจ 

เขียน 08 Jan 2009 @ 16:49 ()


ความเห็น (0)