อนุทิน 30235 - อมร ไกรเทพ

การพัฒนาวิชาชีพครูในยุคปฏิรูปการศึกษา

ครูดี  คือ  อย่างไร 

1.     มีความเมตตากรุณา  ใส่ใจในประโยชน์สุขช่วยเหลือ  แก้ไข  ทุ่มเทการจัดการเรียนรู้ให้ศิษย์เมื่อศิษย์มาปรึกษา  ทั้งเรื่องส่วนตัวและการเรียน

2.       มีความประพฤติดี  ประพฤติตนสมควรแก่ฐานะ  เป็นที่พึงให้ความปลอดภัยและก่อให้เกิดความอบอุ่นแก่ศิษย์ได้

3.       มีความขยัน  เป็นผู้ใฝ่รู้  ฝึกฝน  ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์

4.     มีความสุภาพ  เป็นผู้รู้จักใช้คำพูดแนะนำให้ได้ผล  มีความสามารถในการอธิบาย  สอน  แนะนำหรือให้คำปรึกษาด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับบุคคล  กาลเทศะ  ได้เป็นอย่างดี

5.     มีความอดทน  อดทนต่อการรับฟัง  ต่อการให้คำปรึกษา  และการซักถามของผู้เรียน  ไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย  ต่อการตอบคำถามของผู้เรียน

 

เขียน 03 Jan 2009 @ 12:05 () แก้ไข 03 Jan 2009 @ 12:06, ()


ความเห็น (0)