อนุทิน 30166 - อิน

อิน

คุณธรรมพื้นฐานที่ควรปลูกฝังเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกาย วาจา ใจ                                        เพื่อความอยู่รอด ปลอดภัย ความเจริญของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนการเรียนรู้ให้เกิดกระบวนการคิดร่วมกัน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผล

ผู้เรียนสามารถคิดท่ารำประกอบเพลงนี้ได้โดยอาศัยท่ารำนาฏยศัพท์เบื้องต้น นำมากำหนดท่ารำด้วยการใช้ท่ารำวงประยุกต์          เป็นการคิดหลากหลาย คิดประยุกต์ คิดอย่างมีจินตนาการ รวมถึงการคิดอย่างสร้างสรรค์

ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกช่วงชั้น

เขียน 01 Jan 2009 @ 20:30 ()


ความเห็น (0)