อนุทิน 29419 - ธ.วั ช ชั ย

  ติดต่อ

cupidity n. greed for money or possessions.

origin. ME. from OFr. cupidite or  L. cupiditas < cupidus 'desirous', < cupere 'to desrire'

  เขียน:  

ความเห็น (0)