อนุทิน 29192 - บุณยกร

บุณยกร

นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ในโลกจะเข้าใจเพียงแค่เศรษฐกิจกระแสหลัก(โลกีย์) เน้นการลงทุน กระตุ้นการบริโภค ส่งเสริมการท่องเที่ยว

การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม จึงเกิดวิกฤติล่มจมไปทั่วโลก..

เมืองไทยเรากำลังจะมีรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ที่จะเข้ามาแก้วิกฤติเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่ ขอให้มีทีมเศรษฐกิจที่มีความเข้าใจ

เศรษฐกิจทั้งกระแสหลัก  กระแสรอง เศรษฐกิจทางเลือก หรือพูดให้ตรงก็คือ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเศรษฐกิจชุมชน ชาวบ้าน..องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้่สอดคล้องกับภาวะการแก้ไขเศรษฐกิจของชาวบ้านให้เกิดความเจริญอย่างมั่นคงยั่งยืน

สามารถพึ่งพาตนเองได้ ชุมชนใดที่ประสบความสำเร็จจะต้องได้รับการเปิดเผยตีแผ่ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง...

  • เศรษฐกิจพึ่งตน
  • ชุมชนเข้มแข็ํง
  • ประชามีธรรม
  • ประเทศมีไท

ธรรมรักษา

เขียน 17 Dec 2008 @ 10:40 ()


ความเห็น (0)