อนุทิน 28759 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน จากบัญชี จิตอาสา gotoknow

เบิกจาก บัญชี  รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท (ในบัญชีมีเงินโอน ๑๖,๐๐๐ บาท + เงินเปิด บช.๑๐๐ บาท)

บริจาคสมทบเป็นเงินสด อีก ๒,๕๐๐ บาท (คุณบัญฑูร-อัยการชาวเกาะ ๑,๐๐๐ บาท,คุณพนัส -แผ่นดิน ๑,๐๐๐ บาท,คุณวิมล โรมา จากกรมอนามัย ๕๐๐ บาท)

รวม ๑๘,๕๐๐ บาท

(หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

รายละเอียดการใช้เงิน

  • ซื้อพัดลมจำนวน ๔ ชุด(มอบให้ รร.เมืองแปง) ๓,๘๐๐ บาท
  • ซื้อปัตตาเลี่ยนไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด (ให้ รร.แกงหอม) ๗๒๐ บาท
  • สมทบ กิจกรรมทำฝายชะลอความชุ่มชื้น ๑,๑๖๐ บาท
  • ซื้อพริ้นเตอร์ ๒ เครื่อง   ๔,๓๘๐ บาท
  • ค่าเหมารถปิคอัพขนส่งสิ่งของบริจาค เชียงใหม่ - ปาย  ๒,๐๐๐ บาท
  • มอบเงินสดเพื่อเป็นทุนดำเนินการ "สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนแกงหอม"     ๑๐,๐๐๐ บาท

รวมรายจ่ายทั้งหมด ๒๒,๐๖๐ บาท

(สองหมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน)

๑๘,๕๐๐  - ๒๒,๐๖๐  = - ๓,๕๖๐

รวมรายจ่าย มากกว่ารายรับ  - ๓,๕๖๐ บาท

(รายจ่ายที่มากกว่ารายรับ มีการบริจาคเพิ่มเพื่อให้กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย ถูกจัดการให้ลงตัว จากผู้จิตกุศลที่เข้าร่วม โครงการจิตอาสา gotoknow ครับ ผมบริจาคเพิ่ม ๒,๐๐๐ บาท และ คุณดิเรก บริจาคเพิ่ม ๑,๕๖๐ บาท)

 

ขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

 

เขียน 10 Dec 2008 @ 22:13 () แก้ไข 10 Dec 2008 @ 22:33, ()


ความเห็น (0)