อนุทิน 28691 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

วันนี้เข้าประชุมงานกีฬาสาธารณสุข จังหวัดตราด

รายชื่อผู้ประสานงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดตราด

หน่วยงาน

ชื่อ-สกุล

เบอร์โทร.

โรงพยาบาลเขาสมิง

นางรักชนก  เพชรมาก

081-9458797([email protected])

โรงพยาบาลเกาะช้าง

นายศราวุธ  อยู่เกษม

083-7825362([email protected])

สสอ.คลองใหญ่

นายชัยชาญ   ประมาณกุล

085-8434272

โรงพยาบาลตราด

นายเจริญ  สินธุวงษ์

085-0930663

สสอ.บ่อไร่

นายนพพร  หาญเหี้ยม

086-1682112

โรงพยาบาลบ่อไร่

นายฐิรพงศ์  จินตกานนท์

080-0838300

โรงพยาบาลบ่อไร่

นายกฤษณพงษ์  ดิลกวิลาศ

081-7622101

โรงพยาบาลคลองใหญ่

นายไชยศ   สิงห์เสน่ย์

089-9425410

สสอ.เกาะช้าง

ว่าที่ร.ต.หญิง ปวีณา จำนงประโคน

081-5454429

โรงพยาบาลเกาะช้าง

นายพรเทพ  ไวยกูล

085-9572051([email protected])

สสจ.ตราด

นายวินัย  จันทร์แสง

089-4496812

สสจ.ตราด

นางอรุณรัศมี  ลิมปณะวัสส์

086-3140992

สสจ.ตราด

นายอนุรักษ์   วรรักษ์

086-3009700

 

เขียน 09 Dec 2008 @ 17:08 ()


ความเห็น (0)