อนุทิน 27439 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มีข่าวทางธุรกิจนิดหน่อยค่ะ...

ในปี 2551 มีบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับการสำรวจจำนวน 448 บริษัท โดยมีการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการโครงการกำหนดขึ้นรวม 132 ข้อ
 ซึ่งอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 หมวด คือ

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย    4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส     5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ซึ่งผลสำรวจปรากฎว่า บริษัทจดทะเบียนได้คะแนนสูงสุดในหมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รองลงมาคือหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้คะแนนเฉลี่ย 88 และ 86 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

แต่ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทจดทะเบียนยังได้คะแนนเฉลี่ยที่ยังต่ำอยู่คือระดับ 57 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องได้รับการพัฒนาและมุ่งเน้นการฝึกอบรมต่อไป  ต้้องมุ่่งเน้้นการปรับปรุง
ในหมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้้มี ส่วนได้เ้เสีย และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เขียน 24 Nov 2008 @ 11:24 () แก้ไข 24 Nov 2008 @ 11:27, ()


ความเห็น (0)