อนุทิน 26472 - SOCIABILITY

SOCIABILITY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จรรยาบรรณในอาชีพ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรสำนึกไว้ เพราะถ้าคนเราขาดคำว่าจรรยาบรรณ อาชีพทุกอาชีพก็จะไม่ดำเนินลอยตามเบื้องพระยุคลบาท (ถ้าเรารักในหลวง คำว่า "จรรยาบรรณ" ควรมีในจิตใจให้มากที่สุด) เพื่อว่าสังคมจะได้มีความสุข

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2528

การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการ ประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ ต้องดำเนินคู่กันไป และจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งาน บรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์ โดยครบถ้วน แท้จริง

 

พระตำหนักจิตรดารโหฐาน
วันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘
 

เขียน 12 Nov 2008 @ 14:04 () แก้ไข 13 Nov 2008 @ 10:24, ()


ความเห็น (0)