อนุทิน 25675 - Sasinand

Sasinand

มีข่าวของ กบข.ที่น่าสนใจ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  (กบข.)ชี้ภาวะวิกฤติการเงินที่ลุกลามทั่วโลก    ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของสมาชิกที่พ้นสมาชิกภาพในช่วงนี้ 
มีสาเหตุเนื่องมาจาก ภาวะวิกฤติการเงินสหรัฐอเมริกาที่ได้ส่งผลกระทบลุกลามเป็นลูกโซ่ในตลาดเงินและตลาดทุนไปทั่วโลกขนาดหนัก
ซึ่งส่งผลกระทบกับการลงทุนในประเทศไทยไปด้วยนั้น
ทำให้เกิดกระทบต่อผลตอบแทนสะสมของ กบข. ในช่วงนี้
แต่ เมื่อพิจารณาถึงผลการดำเนินงานในระยะยาวที่ผ่านมานั้น
ผลตอบแทนที่บริหารให้กับสมาชิกนับตั้งแต่ปี 2540 - กันยายน 2551
ที่กระจายเข้าสู่บัญชีสมาชิกยังคงอยู่ที่ ร้อยละ 7.24 ส่วนอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และย้อนหลัง 3 ปีเฉลี่ยเท่ากับ 3.79
ซึ่งยังคงเป็นไปตามเป้าหมายนั่นคือสูงกว่าอัตราเงินฝากเฉลี่ย 5 ธนาคารใหญ่อย่างต่อเนื่อง

เขียน 04 Nov 2008 @ 22:09 () แก้ไข 04 Nov 2008 @ 22:13, ()


ความเห็น (0)