อนุทิน 25668 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วงนี้มีมักมีสมาชิก G2K กล่าวถึง เรื่อง การเตือนตน (แบบนกแก้วนกขุนทอง) สมควรแก่การหยิบยก เรื่อง การเตือนตน นี้ขึ้นมากล่าววิสัชนาการ ให้เกิดความกระจ่างแจ้ง 

"อตฺตนา โจทยตฺตานํ ปฏิมํเสตมฺตนา
โส อตฺตคุตฺโต สติมา สุขํ ภิกฺขุ วิหาหิสิ.
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ อตฺตา หิ อตฺตโน คติ
ตสฺมา สญฺญม อตฺตานํ อสฺสํ ภทฺรํว วาณิโช.


" เธอจงตักเตือนตนด้วยตน, จงพิจารณาดูตน
นั้นด้วยตน, ภิกษุ เธอนั้นมีสติ ปกครองตนได้แล้ว
จักอยู่สบาย. ตนแหละ เป็นนาถะของตน, ตน
แหละ เป็นคติของตน; เพราะฉะนั้น เธอจงสงวน
ตนให้เหมือนอย่างพ่อค้าม้า สงวนม้าตัวเจริญฉะนั้น.." ธมฺมปทฏฺฐกถา ภิกขุวรรควรรณนา 10. เรื่องพระนังคลกูฏเถระ-- สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า"

 

“"Everybody thinks of changing humanity, and nobody thinks of changing himself." -- Leo beer Tolstoy

เขียน 04 Nov 2008 @ 21:24 () แก้ไข 17 Nov 2008 @ 08:33, ()


ความเห็น (0)