อนุทิน 25639 - หยั่งราก ฝากใบ

@25635  อ.จันทวรรณคะ  เห็นประโยชน์ของการใช้อนุทินเป็น สุนทรียสนทนาภายใน (Internal Dialogue) เพื่อทบทวนตัวตน ความรู้สึกนึกคิดของเราได้อย่างถ่องแท้ ไม่หลงในวังวนของอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดค่ะ .... (^__^)

อ่านแล้วคิดตาม... จากหนังสือ "แห่งการงานอันเบิกบาน" (Skillful Means) ของตาร์ถัง ตุลกู แปลโดย โสรีช์ โพธิแก้ว  ...เมื่อเราใช้พลังงานสำหรับประคับประคอง ภาพแห่งตน ซึ่งเราสร้างขึ้น เราก็จะป้องกันไม่ให้ตนเองมีความสัมพันธ์อย่างเปิดเผยกับผู้อื่น เราอาจหูหนวกต่อการวิจารณ์ซึ่งไม่สอดคล้องกับทัศนะของเราหรือปฏิเสธความจริงที่เราเป็นอยู่บางอย่าง  ถึงแม้เราประสบความสำเร็จในการใช้เล่ห์กลให้ผู้อื่นสนับสนุนภาพแห่งตนของเรา แต่การที่เราไม่ยอมรับการวิจารณ์อย่างซื่อตรง  เราจึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับผู้ซึ่งมีความรักในเราอย่างแท้จริง  เราจะห่างเหินจากกระแสแห่งการรู้ภายใน  ซึ่งสามารถจะช่วยให้เราแยกแยะความเป็นจริงในสิ่งที่ผู้อื่นพูด เมื่อไม่มีสิ่งใดเป็นที่พึ่งพิง ไม่มีฐานอันมั่นคงที่จะยืน เราจึงยึดมั่นอย่างแนบแน่นอยู่กับ "ภาพแห่งตน" นั้น...

เขียน 04 Nov 2008 @ 11:38 () แก้ไข 04 Nov 2008 @ 12:03, ()


ความเห็น (0)