อนุทิน 25395 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีครับอาจารย์ wwibul @25357 +220247 (ความเข้าใจ ไม่ใช่ การรู้จักชื่อ#2)

"สมัยหนึ่งพระตถาคตเจ้าประทับอยู่ด้วยหมู่ภิกษุนับจำนวนร้อย พระองค์หยิบใบไม้มากำพระหัตถ์หนึ่ง แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ใบไม้ในกำพระหัตถ์ของพระองค์ กับใบไม้ในป่านี้ทั้งหมด ไหนจะมากกว่ากัน? เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ใบไม้ในป่ามีมากกว่าเหลือหลาย ใบไม้ในกำพระหัตถ์มีน้อยนิดเดียว พระพุทธองค์จึงตรัสว่าฉันเดียวกันนั่นแล ภิกษุทั้งหลาย! ธรรมที่เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายนั่นเพียงเล็กน้อย เหมือนใบไม้ในกำมือของเรา ส่วนธรรมที่เรามิได้แสดงมีมากมายเหมือบใบไม้ในป่า ภิกษุทั้งหลาย! ทำไมเราจึงไม่แสดงสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจอีกมากมายเล่า ภิกษุทั้งหลาย! เราตถาคตแสดงแต่ธรรมที่จำเป็นเพื่อระงับดับทุกข์เท่านั้น สิ่งนอกจากนี้รู้ไปก็ทำให้เสียเวลาเปล่า จากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสคาถา ที่ว่า


อสาเร สารมติโน          สาเร จ อสารททสฺสิโน
เต สารํ นาธิคจํฉนฺติ      มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา ฯ

ผู้ใดเห็นสิ่งที่ ไม่เป็นสาระ ว่าเป็น สาระ
เห็นสิ่งที่เป็น สาระ ว่า ไร้สาระ
ผู้นั้นมีความคิดผิดเสียแล้ว
ย่อมไม่ประสบสิ่งที่เป็น สาระ" (1)

สรุป เรื่องบางอย่าง เราไม่ควรพยายามทำความเข้าใจ และเรื่องบางอย่างเราก็ไม่ควรไปพยายามทำความรู้จัก นะครับ เพราะ รู้จักไป เข้าใจไป ก็ไม่ใช่ หนทางพ้นทุกข์ เหมือนใบไม้ในป่ามีมากมาย รู้จักและเข้าใจแค่ใบไม้ในกำมือนี้ให้ได้เสียก่อน ก็จะเกิด อรรถประโยชน์ (utility) แก่ตนเอง เหลือหลาย อาจารย์ว่าจริงมั้ยครับ?

อ้างอิง

(1) อ่านสิ่งที่ควรรู้ในพุทธศาสน์. เวปไซต์ลานธรรมจักร [cited 2008 Noverber 2]. Available from: http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?p=33738&highlight=&sid=9a28a14f55694463883f33d4f852d57e

เขียน 02 Nov 2008 @ 16:23 () แก้ไข 02 Nov 2008 @ 16:39, ()


ความเห็น (0)