อนุทิน 25278 - บุณยกร

บุณยกร

"  สันติภาพ คือความยุติธรรมในสังคม

ทุกวันนี้ความยุติธรรมทางสังคมยังเกิด

ได้ไม่เต็มที่เพราะสังคมการเมืองยังไม่ได้เปลี่ยน

แปลง การเมืองทุกวันนี้ยังเต็มไปด้วยการใช้อำนาจรัฐ

อำนาจทุนสามานย์ และสื่อต่างๆที่เป็นของรัฐ และสื่อที่ครอบงำได้

เป็นเครื่องมือในการจัดการกับประชาชนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ

การใช้อำนาจรัฐของประชาชนพันธมิตรผู้รักชาติ หลายฝ่ายพูดถึงสันติวิธี  ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ และให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรง...ในความเป็นจริงผู้ที่จะทำให้เกิดความรุนแรงได้นั้นก็คือผู้ที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือ ประชาชนมีเพียงสองมือเปล่าไม่มีทางจะทำให้เกิด

ความรุนแรงได้..และประชาชนผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่แท้จริงนั้น

ไม่ปรารถนาความรุนแรงใดใดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ประชาชนเรียกร้อง ...คนคนเดียวที่อยู่ต่างประเทศที่ทำผิด โกงกิน ศาลตัดสินลงโทษจำคุกแต่ไม่ยอมมารับโทษแล้วยังใช้สารพัดวิธีที่จะทำให้ตัวเองพ้นผิดและกลับมามีอำนาจอีกแม้จะแลกด้วยความเสียหายมากมายมหาศาลของชาติประชาชนแค่ไหนก็ไม่ได้สำนึก...พี่น้องคนไทย

ผู้ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาของชาติยังไม่ได้รับการลงโทษ คนไทย

(ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ทราบต้นเหตุของปัญหาหรือทราบก็อาจจะได้รับผลประโยชน์เป็นอามิสสินจ้างจากระบอบทักษิณ)

จะมาเรียกร้องความสามัคคี ความสมานฉันท์ก็คงจะไม่สำเร็จ มีทางเดียวคือต้องร่วมมือกับประชาชนพันธมิตร ช่วยกันแก้ไขปัญหา

และขับไล่รัฐบาลที่หมดความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศออกไปแล้วช่วยกันสร้างการเมืองใหม่ ให้ความยุติธรรมเกิดขึ้น ชาตืไทยจะเจริญ สงบสุข จะเกิดความเท่าเทียมกันอย่างสันติสุข ลูกหลานเราจะได้มีประเทศที่เจริญอย่างอารยประเทศ ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของเราเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว เช่นมาเลเซีย เป็นต้น คนเขามีความสุข

ลูกหลานเขาได้เล่าเรียนอย่างดี ผู้คนมีสวัสดิการ คนทำความดีได้รับการเชิดชู ทรัพยากรธรรมชาติถูกจัดสรรอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม

อาตมามั่นใจว่าคนไทย ประเทศไทย ต้องทำได้อย่างชาติอื่นๆ"

                (^___^)       ธรรมรักษา    (^____^)

 

เขียน 01 Nov 2008 @ 13:19 ()


ความเห็น (0)