อนุทิน 24747 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • กำลังร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเลย (ผู้บริหาร รอง และครู สังกัด ศูนย์ประสานงาน ส.บ.ม.ท.จังหวัดเลย) และสมาพันธ์ครูมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ทิศทางการบริหารเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัดเลยสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย รอบ 2  ณ ห้องสารสนเทศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
  • การเสวนารอบแรกมี ผอ.ยงยุทธ ประธานสมาพันธ์ฯ ดำเนินการเสวนา ผู้ร่วมเสวนา มี ผอ.ธวัชชัย ผอ.อนุกูล ผอ.กิตติพิชญ์ และ ผอ.โกศล โดยนำร่องให้เห็นความเป็นมา การสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง การดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อดีของการรวมเขต การดำเนินการด้านสถานที่ บุคลากร หากต้องจัดการเมื่อได้รับการแยกเขต
  • ข้อสรุปสำคัญ เรื่องนี้รอการอนุมัติว่าจะได้เขตมัธยมศึกษา 24 เขต หรือจังหวัดละเขต ต้องรอผล แต่มีแผนการพัฒนาเป็นเขตในระดับกระทรวงแล้ว
เขียน 28 Oct 2008 @ 11:00 () แก้ไข 28 Oct 2008 @ 11:23, ()


ความเห็น (0)