อนุทิน 24557 - wihok

wihok
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

         บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว   ต่อไปภายหน้าคงจะมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำอีกหลายสิ่งหลายประการ  กล่าวคือ  นอกจากจะต้องดูแลตนเองและครอบครัวแล้ว   ยังมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องดูแลช่วยเหลือสังคมด้วย   การดูแลสังคมนี้  สิ่งที่ทำได้โดยง่าย  ก็คือการให้  เช่น ให้ความเห็นอกเห็นใจ  ให้โอกาส ให้ความรู้  ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์  รวมทั้งให้วัตถุสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้อื่น  เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้   การให้จึงถือเป็นคุณธรรมสำคัญในการสร้างสรรค์จรรโลงสังคม  เพราะช่วยให้ปัญหาสังคมลดน้อยลง และทำให้สังคมมีแต่ความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน   ด้วยเหตุนี้  ผู้ให้จึงอยู่เย็นเป็นสุขในที่ทุกแห่ง   คือได้รับความปีติอิ่มใจจากการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น  และได้อยู่ในสังคมที่มีความผาสุก สงบ น่าอยู่น่าอาศัย

           พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  วันพฤหัสบดี  ที่  20   ธันวาคม   2550

............ทำดีไม่หวังผล.............

      "นกบินจากไป..ไม่ทิ้งรอยเท้าไว้ในอากาศ

           ผู้ทำดีจริง...ไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทน ''

                          พุทธพจน์

เขียน 26 Oct 2008 @ 16:46 () แก้ไข 26 Oct 2008 @ 16:54, ()


ความเห็น (0)