อนุทิน 24168 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บุคคลในน้ำ ๗ ลักษณะ

๑.จมลงครั้งเดียว จมลงไปเลย (ปาปชน)

ได้แก่ บุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมฝ่ายต่ำล้วน

๒.โผล่ขึ้นแล้วจมลง (ปุถุชน)

ได้แก่ บุคคลผู้มีคุณธรรมแต่คุณธรรมเสื่อมไป

๓.โผล่ขึ้นแล้วลอยอยู่ได้ (กัลยาณปุถุชน)

ได้แกผู้มีคุณธรรมไม่เสื่อม

๔.โผล่ขึ้นแล้วเห็นแจ่มแจ้ง เหลียวดู (ผู้ถึงกระแสธรรม)

ได้แก่ พระโสดาบัน

๕.โผล่ขึ้นแล้ว ว่ายเข้าหาฝั่ง (ผู้มาสู่กามภพอีกครั้งเดียว)

ได้แก่พระสกิทาคามี

๖.โผล่ขึ้นแล้ว ไปถึงที่ตื้น หยั่งพื้นทะเลได้ (ผู้ไม่มาสู่กามภพอีก)

ได้แก่พระอนาคามี

๗.โผล่ขึ้นแล้วข้ามฝั่งได้ ยืนอยู่บนบก (ผู้ทำให้แจ้งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันไม่อาสวะ)ได้แก่พระอรหันต์

    (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๕

 อทกูปมสูตร สูตรที่ ๕ ของ อนุสยวรรคที่๒).

เขียน 22 Oct 2008 @ 12:45 ()


ความเห็น (0)