อนุทิน 2406 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

  ติดต่อ

        จุดอ่อนของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

        วันนี้ ช่วงเช้า 8.30-11.00 เป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การวิจัยในชั้นเรียน ของสถาบันการศึกษาทางไกล ร่วมกับคุรุสภา จุดอ่อนที่พบมาก คือ  การกำหนดประชากร กับกลุ่มตัวอย่าง   การอธิบาย "ตัวนวัตกรรม" ไม่ชัดเจน  ครูให้ความสำคัญกับรายงานการวิจัยมากกว่าตัวนวัตกรรม แต่โดยภาพรวม ผลงานรุ่นนี้ คมกว่าผลงานรุ่นก่อน ๆ

      11.00 น. เดินทางไปโคราช บรรยายให้สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ณ โรงแรม เฮอมิเทจ  คืนนี้ พักที่โคราช   การบรรยายในช่วงบ่าย รู้สึกว่าผู้เข้ารับการอบรมจุดนี้ ค่อนข้างตื่นตัวมากกว่า ที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  

       ทุกครั้งที่ให้ครูคิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูมักจะคิดเฉพาะกิจกรรมที่จะทำในห้องเรียน  ครูยังไม่คิดเรื่อง "ชุดกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง" หรือ "บทบาทของผู้ปกครองในการร่วมพัฒนาเด็ก"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)