อนุทิน 23979 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

เวทีระดมความคิดเห็น "ภาพจำลองอนาคต(Scenario)ของสังคมไทย"

จันทร์ที่ ๒๐ ต.ค.๕๑

เวลา ๑๓.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น.

ห้องประชุมมาลัย หุวนันท์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • มุมมองด้านความมั่นคง  โดย พลเอกไวพจน์ ศรีนวล รองปลัดกลาโหม
  • มุมมองทางด้านปรัชญาและสันติภาพ โดย รศ.ดร.มารค ตามไท ผอ.สถาบันศาสนาและวัฒนธรรม ม.พายัพ
  • มุมมองทางด้านการเมืองและสันติวิธี โดย รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มธ.
  • มุมมองทางด้านสังคมวิทยาการเมือง โดย ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ผอ.ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดเเย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มุมมองด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดย  นายโคทม อารียา ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล

นำมาประชาสัมพันธ์ เผื่อมีท่านใดสนใจครับ

 

 

เขียน 20 Oct 2008 @ 00:00 ()


ความเห็น (0)