อนุทิน 23396 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หนังสือเรื่อง การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของพุทธศาสนาในสังคมไทย ของ สุนัย เศรษฐบุญสร้าง ศึกษากรณีสันติอโศก ในหน้าคำนำ (หน้า.10-11) เขียนเอาไว้ว่า "หนังสือ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของพุทธศาสนาในสังคมไทย นี้ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของผู้เขียน เรื่อง การประยุกต์แนวคิดเรื่องเกมภาษาของวิตเกนต์สไตน์ในการอธิบายเรื่องของความหมายในภาษาศาสนาศึกษาเฉพาะกรณีของสำนักสันติอโศก ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2529 หนังสือเล่มนี้ได้เชื่อมโยงความคิดทางปรัชญาสำคัญ 3 แนวคิดคือ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ หรือการเคลื่อนย้ายกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) ของ Thomas S. Kuhn เรื่องเกมภาษา (Language Game) ของ Ludwig Wittgenstein และเรื่องการวิวัฒาการ (Evolution) ของ Charles Darwin เพื่อสร้างกรอบความคิดที่ช่วยอธิบายกลไกบางส่วนของวิวัฒนาการในอารยธรรมมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านสำคัญๆ ในการพัฒนาการทางศาสนา โดยทั้งนี้ได้ใช้ขบวนการปฏิรูปทางศาสนาสำนักสันติอโศก เป็นตัวอย่างหลักในการศึกษา สำหรับบทความในภาคผนวกเรื่อง อัตตวาทุปาทานกับสายพันธ์แห่งกระบวนทัศน์ของความรู้ เป็นการเชื่อมโยงความคิดข้างต้นเข้ากับรากฐานความคิดทางพุทธปรัชญาอีกทีหนึ่ง บทความดังกล่าวขยายความจากเนื้อหาบางส่วนของงานวิจัยเรื่อง ระบาดวิทยาแห่งจริยวิกฤติในสังคมไทย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสุนการวิจัย (สกว.) ในชุด จินตนาการสู่ปี 2000 นวกรรมเชิงกระบวนทัศน์ด้านไทยศึกษา และได้ตีพิมพ์ในวารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 " (1)

อ้างอิง
(1) สุนัย เศรษฐบุญสร้าง. การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของพุทธศาสนาในสังคมไทย..--พิมพ์ครั้งที่ 1.--กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัย,2542.

เขียน 13 Oct 2008 @ 10:36 () แก้ไข 13 Oct 2008 @ 12:26, ()


ความเห็น (0)