อนุทิน 22901 - พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning

คุณภาพแห่งชีวิตปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

 

  1. http://talk.mthai.com/topic/29702
  2. http://talk.mthai.com/topic/29720

หลักกาลามสูตร 10 ประการ
1. มา อนุสฺสเวน อย่าด่วนเชื่อโดยฟังตามกันมา
2. มา ปรมฺปราย อย่าด่วนเชื่อโดยเห็นตามกันมา
3. มา อิติกิราย อย่าด่วนเชื่อโดยเล่าลือตามกันมา
4. มา ปิฎกสมฺปทาเนน อย่าด่วนเชื่อโดยการอ้างตำรา
5. มา นย เหตุ อย่าด่วนเชื่อโดยนัยหรือคาดหมาย
6. มา ตกฺกเหตุ อย่าด่วนเชื่อโดยตรึกนึกคิดเอง
7. มา อาการปริวิตกฺเกน อย่าด่วนเชื่อโดยคิดตามอาการที่เป็นไป
8. มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา อย่าด่วนเชื่อโดยชอบใจว่าตรงตามหลักของตน
9. มา ภพพรูปตาย อย่าด่วนเชื่อโดยเห็นว่าเป็นบุคคลผู้น่าเชื่อถือ
10. มา สมโณ โน ครูติ อย่าด่วนเชื่อโดยเห็นว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเรา
แต่ให้เชื่อโดยการตรึกตรองบนหลักเหตุและผลอันสมควร มีหลักฐานอ้างอิงน่าเชื่อถือที่มีการทดลองทดสอบให้เห็นจริงเป็นสัจธรรมหรือได้ลองปฏิบัติเองแล้วจนรู้แจ้งเห็นจริง เหล่านี้คือพื้นฐานในการตัดสินใจ “เชื่อ”

เขียน 08 Oct 2008 @ 17:16 () แก้ไข 08 Oct 2008 @ 17:44, ()


ความเห็น (0)