อนุทิน 2252 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

เปิดบล๊อกใหม่ ชื่อ "การวิจัยและพัฒนาสำหรับครู" 

บ่ายวันนี้(28 เม.ย.51) ไปเป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การวิจัยในชั้นเรียน" ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทางไกล และ คุรุสภา  ในการเสนอผลงานของครู ยังมีข้อที่ควรปรับปรุงหลายประการ จึงได้แจ้งว่า ให้แต่ละคนเข้ามาติดตามความรู้ที่ G2K ก็ได้ ผมจะเปิดบล๊อกใหม่ให้อีก 1 รายการ ชื่อ "การวิจัยและพัฒนาสำหรับครู"  เพื่อให้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในโอกาสต่อไป

...ช่วงเย็น ไปสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยของนักเรียนในโรงเรียนสองภาษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"  ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติในระดับปานกลางในทุกประเด็น ซึ่ง อาจสะท้อนว่า ในอนาคต อาจเป็นปัญหาในเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรมได้

เขียน 28 Apr 2008 @ 19:55 ()


ความเห็น (0)