อนุทิน 22301 - ครูแอน

  ติดต่อ

  • เช้านี้ ประชุมครู เรื่องการทำแผน งานควบคุมภายใน
  • ตามแบบติดตาม ปย.3
  • ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั้ง 4 งาน
  • ทำแผนงานโครงการขอสนับสนุนงบฯจากมูลนิธิมาตินัส

 

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)