อนุทิน 22301 - ครูแอน

  • เช้านี้ ประชุมครู เรื่องการทำแผน งานควบคุมภายใน
  • ตามแบบติดตาม ปย.3
  • ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทั้ง 4 งาน
  • ทำแผนงานโครงการขอสนับสนุนงบฯจากมูลนิธิมาตินัส

 

 

 

เขียน 02 Oct 2008 @ 16:00 ()


ความเห็น (0)