อนุทิน 22008 - marnup met marnup123

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์

เรื่อง พื้นฐานการวาดภาพระบายสี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

โรงเรียนประชารัฐพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

ผู้รายงาน               วิภูษิต  นกคล้าย

............................................................................................................................................................

บทคัดย่อ

     การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  ๑)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นฐานการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่โรงเรียนประชารัฐพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่องพื้นฐานการ
วาดภาพระบายสี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑  3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล
ของแบบฝึกทักษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นฐานการวาดภาพระบายสี
  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑  ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนด้วย
แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
เรื่อง พื้นฐานการวาดภาพระบายสี โรงเรียนประชารัฐพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

                                 วิธีดำเนินการ  ผู้รายงานสร้างและทดลองใช้แบบฝึกทักษะจาก เอกสาร ตำรา หนังสือ
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาและสร้างแบบฝึกทักษะ ของ สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (๒๕๓๔
,

หน้า ๕) โดยทดลองใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานการวาดภาพระบายสี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๓ โรงเรียน นำไปทดสอบประสิทธิภาพ ดังนี้

                      . ทดลองแบบเดี่ยว (One to One Testing  : ๑) 

                      . การทดลองใช้กับกลุ่มย่อย (Small  Group Testing :)

                      ๓. การทดลองใช้ภาคสนามหรือกลุ่มใหญ่ (Field  Testing : ๑๐)

                      ๔. ปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกทักษะพื้นฐานการวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อจะนำไปใช้จริงกับนักเรียน

 

                      กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนประชารัฐพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ จำนวน ๒๑ คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ แบบประเมิน
แบบฝึกทักษะ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการใช้แบบฝึกทักษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นฐานการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่
 ปรากฏผล ดังนี้ 

                                 ๑.  ผลจากการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
เรื่อง พื้นฐานการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
๘๖.๘๐/๘๕.๒๐ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ๘๐/๘๐

                                 ๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบฝึกทักษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นฐานการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ
.๐๕

                                 ๓.  ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
เรื่อง พื้นฐานการวาดภาพระบายสี  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ พบว่าค่าดัชนีประเมินแบบฝึกทักษะ พื้นฐานการวาดภาพระบายสี มีค่าเท่ากับ .๗๐ หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนด้วยแบบฝึก ร้อยละ ๗๐

                      . ความพึงพอใจในการเรียนแบบฝึกทักษกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ เรื่อง พื้นฐานการวาดภาพระบายสี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ( =.๒๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่ามี ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ๔.๐๕ - .๔๘ โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( =.๔๘)  ได้แก่ แบบฝึกทักษะมีการนำเสนอที่น่าสนใจ
รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( =.๓๘) ได้แก่ แบบฝึกทักษะนำเสนอขั้นตอนที่มีความรู้ เป็นประโยชน์สำหรับเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับพึงพอใจ มาก ( =.๐๕) ได้แก่ การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะทำให้ปฏิบัติจริงด้วยตนเองได้

              

 

เขียน 29 Sep 2008 @ 16:00 ()


ความเห็น (0)