อนุทิน 2140 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่เพียงพอสำหรับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

วันนี้  ก่อนนอน ได้อ่านบล๊อกและบันทึกของอาจารย์ฟ้าใส ให้ข้อมูลว่าได้ประโยชน์จากการบรรยายเรื่อง "การกำกับติดตามและประเมินโครงการวิจัย" ซึ่งบรรยายให้แก่ วช และ สมศ.เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2551  อาจารย์ท่านนี้ได้เข้าร่วมอบรมด้วย ในหลักสูตร "การบริหารจัดการโครงการวิจัย สำหรับหัวหน้าโครงการ รุ่นที่ 9"  ก็ภูมิใจน่ะ ที่ทราบว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับนักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้   ได้แนะนำให้ผู้เข้ารับการอบรม แวะเข้ามาเยี่ยมใน G2K เพื่อศึกษาหาความรู้ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ที่นี่ น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน  ผลของการแนะนำบังเกิดผลน่ะ มีสมาชิกเข้ามาอย่างน้อย 1 คน แล้ว(ก็ อ.ฟ้าใส ไงล่ะ)

...สำหรับตนเองแล้ว ตั้งใจว่า จะใช้ช่องทางนี้ในการถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิกตลอดไป น่าจะขยายผลในวงกว้างได้มากกว่าการบรรยายให้ผู้ฟังครั้งละ 40-50 คน

เขียน 27 Apr 2008 @ 23:27 () แก้ไข 27 Apr 2008 @ 23:29, ()


ความเห็น (0)