อนุทิน 2113 - เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

สิ่งที่ชาวนาหรือเกษตรกรไม่มีได้แก่...

  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าตกเบิก
  • ค่าโอที
  • ค่าคุมสอบ
  • ค่าโบนัส
  • ค่าตำแหน่ง
  • ค่าเงินเดือน
  • ค่านำเสนอผลงาน
  • ค่ากระดูกสันหลังของชาติ
  • ......

แต่ ชาวนาก็ต้องอยู่ให้ได้ครับ....

 

เขียน 27 Apr 2008 @ 19:55 () แก้ไข 27 Apr 2008 @ 20:00, ()


ความเห็น (0)