อนุทิน #2113

สิ่งที่ชาวนาหรือเกษตรกรไม่มีได้แก่...

  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าตกเบิก
  • ค่าโอที
  • ค่าคุมสอบ
  • ค่าโบนัส
  • ค่าตำแหน่ง
  • ค่าเงินเดือน
  • ค่านำเสนอผลงาน
  • ค่ากระดูกสันหลังของชาติ
  • ......

แต่ ชาวนาก็ต้องอยู่ให้ได้ครับ....

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)