อนุทิน 21093 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...

บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่า

สิ่งทั้งปวงมีความเสื่อม และสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลาย จงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด... (พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

เขียน 17 Sep 2008 @ 23:44 ()


ความเห็น (0)