อนุทิน 21047 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

รู้ทุกข์ ความรู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์ เป็นความรู้ที่ถูก ความรู้ที่ต้อง เป็นสัมมาทิฏฐิ ความรู้ว่าชีวิตเป็นทุกข์นั้นเป็นทางแห่งอริยมรรค
ทุกข์ในขันธ์ ขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ ทุกข์นี้จึงเป็นทุกข์แห่งอริยสัจ...

เขียน 17 Sep 2008 @ 19:58 ()


ความเห็น (0)