อนุทิน 20268 - ดร. เอกพรต สมุทธานนท์

Best Practice

 

ชื่อหน่วยงาน   โรงเรียนวัดแสงสรรค์

 

ชื่อผลงาน         การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2550 

 

ผลสำเร็จ       1. รางวัล 4 เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2550 ระดับภาคกลาง  และภาคตะวันออก

 2. รางวัล 16 เหรียญทอง งานมหกรรมวิชาการและแสดงศักยภาพนักเรียน                                  

     ปีการศึกษา 2550  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

                 3. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับทองอย่างต่อเนื่อง 2 สมัย  

                           จากกระทรวงสาธารณสุข

                           4. วงดนตรีพื้นบ้านโปงลางดีเด่น

 

แรงจูงใจ  :  โรงเรียนมีนักเรียน 1,123 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่  3   นปีการศึกษา 2550 มีนักเรียนทั้งสิ้น1,139  คน ข้าราชการครู 37 คน  ผุ้บริหาร 3 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน และนักการภารโรง 2 คน  ปัจจุบันมีอาคารเรียนรวม  3 หลัง 35 ห้องเรียน อาคารประกอบ 1 หลัง บ้านพักครู 5 หลัง สนามบาสเกตบอล 1 สนาม ดำเนินการจัดการศึกษาในพื้นที่ 6 ไร่ 40 ตารางวา

                      นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ระดับปานกลาง  ปัญหาไม่ค่อยสนใจเรียนและเรียนช้า ผู้ปกครอง มีรายได้ค่อนข้างน้อยถึงปานกลาง ไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรธิดา ทำให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน และพฤติกรรมเบี่ยงเบน ผู้ปกครองคาดหวังว่าถ้าได้เข้าเรียนโรงเรียนนี้แล้วจะทำให้ลูกเป็นคนเก่ง คนดี สามารถสอบเรียนต่อได้สูง

กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนที่สำคัญ

ขั้นตอน 1 การวิเคราะห์ภารกิจของโรงเรียน

ขั้นตอน 2 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการระดมความคิด

ขั้นตอน 3 การกำหนดภาพความสำเร็จในอนาคต และจัดทำรูปแบบ (Model) วิธีการการดำเนินงาน

ขั้นตอน 4 การปฏิบัติ ตามแบบวิธีการ โดยมีการตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ         

ขั้นตอน 5 ประเมินผลวิเคราะห์เปรียบเทียบ ในด้านขั้นตอนระยะเวลา งบประมาณและ

ผลที่ได้รับกับวิธีการเดิม

ขั้นตอน 6 ปรับปรุงพัฒนา และขยายผลการนำไปใช้ในหน่วยงาน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ขั้นตอน 7 การบันทึก เขียนรายงานใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ

เขียน 08 Sep 2008 @ 14:59 () แก้ไข 08 Sep 2008 @ 15:01, ()


ความเห็น (0)