อนุทิน 20114 - ม.มวลบุบผา

 

 

บันทึกในสิ่งที่มีการวัดและประเมินผล

ด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 


เปรียบเทียบผลการวัดและประเมินผล

กับเกณฑ์การผ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

มีนักเรียนผ่านและไม่ผ่าน  จำนวนเท่าไร

คิดเป็นร้อยละเท่าไร

 

บันทึกบรรยากาศที่แสดงให้รู้ว่าผู้เรียน

เก่ง  ดี  และหรือมีสุข

 

นักเรียนผ่าน/ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลมีใครบ้าง

มีสาเหตุมาจากอะไร  และมีแนวทางแก้ไข

หรือพัฒนาอย่างไร

 


ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไข/พัฒนานักเรียน

จากการประเมินผล

 


ผลการดำเนินการแก้ไข/พัฒนา...........................

 


จากข้อมูลข้างต้นผู้สอนต้องการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้

ในแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร.................

เขียน 06 Sep 2008 @ 15:27 ()


ความเห็น (0)