อนุทิน 20113 - คนของแผ่นดิน

โรงเรียนบ้านไผ่งาม ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร 62210 เวปไซด์http:school.obec.go.th2phaingam9ความสำเร็จในอดีตมาถึงปัจจุบันมันช่างต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหว เพราะด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลทำให้ผลที่ออกมาในปัจจุบันเป็นไปในทางลบมากยิ่งขึ้นก็มีหลายปัจจัย เช่น ตัวครู อาคารสถานที่ ความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่ไม่แน่นแฟ้น ปัญหานี้เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกเพราะเหตุแรกก็คือการยอมรับสภาพของตนเองในขณะนี้ บางคนยอมรับและไม่ยอมปรับปรุงให้ดีขึ้น บางคนก็นิ่งเฉย และคนอย่างครูผู้น้อยก็ต้องมารับบทบาทหน้าที่ที่หนักขึ้นแม้ว่าจำนวนเด็กจะน้อยก็ตามแต่ภาระงานที่มีในปัจจุบันไม่ได้น้อยตามไป

เขียน 06 Sep 2008 @ 14:59 ()


ความเห็น (0)