เอาดอกเล็บมือนางแทนความร่วมมือร่วมใจ ของคนทุกหมู่เหล่า ตั้งแต่ เด็ก ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาว จนถึงผู้สูงวัย ที่เข้าใจระบอบการปกครอง ภายใต้กฏหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฏหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ปัญญาชน ผู้มีสติปัญญา ผู้เข้าใจปัญหา จึงพากันร่วมมือร่วมใจ ช่วยกันแก้ไขปัญหาของชาติอย่างมีสติ โดยสันติวิธี