อนุทิน 19659 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

เมื่อใดที่จิตใจเราตั้งมั่น แน่วแน่ และจดจ่ออยู่ในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง จิตนั้น "อาจจะ" ได้ชื่อว่าเป็นสมาธิ

ส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นจะเป็นปัญญาหรือไม่ต้องย้อนกลับไปดูที่ "ศีล"

ถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้มีศีลดี ธรรมงาม สิ่งที่เกิดขึ้นตามสมาธิมานั้นจึงได้ชื่อว่า "ปัญญา"

  เขียน:  

ความเห็น (0)