อนุทิน 19257 - ครูแอน

สรุปภาพรวมการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พร้อมการนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ประเมินตามตัวชี้วัด ทั้ง 4 ด้านใหญ่ คือ

  • ด้านปัจจัยนำเข้า  (Input)
  • ด้านกระบวนการ ( Process)
  • ด้านผลผลิต  (Output)
  • ด้านผลกระทบ (Outcomes / Impact)

 

 

เขียน 27 Aug 2008 @ 19:58 () แก้ไข 27 Aug 2008 @ 20:01, ()


ความเห็น (0)