อนุทิน 19109 - นายวรพงษ์

นายวรพงษ์

งานวิจัยหน้าเดียว

ปัญหาการเบิก-  จ่ายเครื่องมือ

ชื่อผู้ศึกษา  นายวรพงษ์  เรือนแก้ว  โรงเรียนแม่แตง   อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่   ปีการศึกษา  2547

 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                ในการเรียนวิชาช่างโดยทั่วไปมีทั้งการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   ในภาคปฏิบัติมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือแต่ละประเภทแตกต่างกันไปจะมากหรือน้อยชิ้นขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน   จากการสังเกตการปฏิบัติงานในโรงฝึกงานโลหะ  โดยครูอนุญาตให้นักเรียนเข้าไปหยิบเครื่องมือใช้เองและนำมาคืนเองโดยจะชี้แจงวิธีปฏิบัติให้ทราบก่อน  ระยะแรกได้รับความร่วมมือ  แต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2  เดือน  นักเรียนบางคนเมื่อใช้เครื่องมือเสร็จแล้วไม่เก็บไว้ที่เดิมเมื่อสอบถามก็ไม่มีใครยอมรับ        ทำให้เครื่องมือสูญหายและต้องเสียเวลาในการเรียกเก็บ   จากปัญหาดังกล่าวจึงทดลองให้มีการเบิก- จ่ายเครื่องเป็นรายลักษณ์อักษรและเก็บหลักฐานการเบิกไว้  จะทำให้ผู้เบิกหรือผู้ยืมปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้   เพราะหากไม่ส่งตามกำหนดเวลาหรือสูญหาย  ผู้ยืมต้องรับผิดชอบ  ผู้ศึกษาจึงเชื่อว่าวิธีนี้สามารถที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้

 

วัตถุประสงค์

1.         เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และเบิก-จ่ายเครื่องมืออย่างเป็นระบบ

2.        เพื่อป้องกันการสูญหายของเครื่องมือ

วิธีการและขั้นตอนการแก้ปัญหา

1.        การเบิกเครื่องมือ

-          เข้าแถวตอนลึกให้เป็นระเบียบ

-          รับใบเบิกเครื่องมือ

-          เขียนรายการเครื่องมือที่ต้องการใช้และกำหนดจำนวนให้ชัดเจน

-          ยื่นใบเบิกเครื่องมือต่อเจ้าหน้าที่

-          รอรับเครื่องมือ

2.        การคืนเครื่องมือ

-          ทำความสะอาดเครื่องมือก่อนส่ง

-          นำเครื่องมือส่งต่อเจ้าหน้าที่( จำนวนและชนิดเครื่องมือเท่าและเหมือนกับรายการที่เขียนเบิก)

-          รับใบเบิกคืนจากเจ้าหน้าที่และทำลายทิ้ง

3.        การจ่ายและรับคืนเครื่องมือ

-          รับใบเบิกเครื่องมือตามลำดับก่อน หลัง

-          ตรวจสอบชื่อในใบเบิกและผู้เบิกให้ตรงกัน

-          จัดรายการเครื่องมือและจำนวนให้ตรงกับใบเบิก

-          ส่งเครื่องมือให้กับผู้เบิก

-          เก็บรักษาใบเบิกเพื่อตรวจสอบกับรายการเครื่องมือที่ส่งคืน

-          คืนใบเบิกให้กับผู้เบิกหลังจากรับคืนเครื่องมือและตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

                นักเรียนเบิกและส่งคืนเครื่องมืออย่างเป็นระบบ

ข้อเสนอแนะ

                ในระยะแรกครูต้องคอยย้ำเตือนเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิก- จ่ายเครื่องมือ   เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 2  อาทิตย์ ทุกอย่างจะเข้าสู่ระบบ

 

 

               

 

               

เขียน 26 Aug 2008 @ 10:57 ()


ความเห็น (0)