อนุทิน 19108 - นายวรพงษ์

นายวรพงษ์

งานวิจัยหน้าเดียว

การแก้ปัญหานักเรียนส่งงานช้า

ชื่อผู้ศึกษา  นายวรพงษ์  เรือนแก้ว  โรงเรียนแม่แตง   อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่   ปีการศึกษา  2547

 

 

ปัญหาที่แท้จริงหรือสาเหตุที่เลือก

                การที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับงานช่าง  ต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจจึงจะสามารถทำงานได้ดีจากการสังเกตนักเรียนที่เลือกเรียนวิชางานเชื่อม 1  จำนวน 3   คน ที่ส่งงานช้า  อาจจะเป็นเพราะการรับรู้หรือมีพัฒนาการด้านช่างที่ต้องใช้เวลาหรือต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด  ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการจับคู่นักเรียนที่ส่งงานตรงตามกำหนดและนักเรียนที่ส่งงานช้า เพื่อให้มีการแลกเลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน  เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยดูแลช่วยเหลือต่อจากครูอีกที่หนึ่ง

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

2.เพื่อให้นักเรียนที่ส่งงานช้าสามารถส่งงานทันตามกำหนดเวลา

3. เพื่อฝึกให้นักเรียนถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้

 

วิธีการและขั้นตอนการแก้ปัญหา

            1.   สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของนักเรียนโดยทั่วไป

2.   วิเคราะห์นักเรียนที่ส่งงานช้ากว่ากำหนด

3 . จับคู่นักเรียนที่ส่งงานช้ากับนักเรียนที่ส่งงานทันกำหนด

4.  ทำความเข้าใจกับนักเรียนในกลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5.  นักเรียนปฏิบัติงาน

5.  ตรวจชิ้นงาน

 

 

 

ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

                นักเรียนที่ส่งงานช้าจำนวน 3  คนสามารถส่งงานทันเพื่อนในห้อง  โดยมีรายละเอียดคือ จากวันที่ 10  พ.ค. 2547  ถึง 1 ก.ย.  2547   งานที่นักเรียนส่วนใหญ่ส่งมีทั้งหมด 7 ชิ้น  แต่นักเรียนดังกล่าวส่งงานแค่ 2  ชิ้น หลังจากที่แก้ปัญหาด้วยการจับคู่ทำงาน  ทำให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวส่งงานเพิ่มขึ้นเป็น  6  ชิ้น และส่งงานทันเพื่อนในเวลาต่อมา  นอกจากนั้นยังทำให้นักเรียนมีความสุขและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนที่อยู่ในวัยเดียวกัน

ข้อเสนอแนะ

                ควรมีการทำความเข้าใจกับนักเรียนอย่างชัดเจนเช่น  ไม่ใช่ช่วยทำงานให้เพื่อนแต่เป็นการแนะนำเทคนิคและวิธีการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือคอยกระตุ้นเตือนเพื่อน   และควรมีคะแนนจิตพิสัยให้กับนักเรียนที่เป็นพี่เลี้ยงด้วย

 

เขียน 26 Aug 2008 @ 10:55 ()


ความเห็น (0)