อนุทิน 19103 - นายวรพงษ์

งานวิจัยหน้าเดียว

"ปัญหานักเรียนเข้าเรียนช้า"

ชื่อผู้ศึกษา  นายวรพงษ์  เรือนแก้ว  โรงเรียนแม่แตง   อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่   ปีการศึกษา  2550

 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                จากการสังเกตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2550   จำนวน 20  คนที่เลือกเรียนวิชา ช่างเชื่อมไฟฟ้า  ( รายวิชาเพิ่มเติม )  มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เข้าเรียนช้ากว่ากำหนดประมาณ 20  นาที      ทำให้การเรียนการสอนล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนการสอนที่วางไว้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง           ผู้ศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยการให้ผู้เรียนเซ็นลงเวลาตามลำดับก่อนหลัง ทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน   โดยผู้ศึกษาสังเกตจากการอบรมสัมมนาทุกครั้งจะมีการเซ็นชื่อพร้อมกับลงเวลาทุกครั้ง   หากนำวิธีการดังกล่าวมาใช้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวน่าจะแก้ปัญหาการเข้าเรียนช้าได้  เพราะนักเรียนคงไม่อยากให้ตนเองมีชื่ออยู่ในอันดับท้ายของการเข้าเรียนแต่ละครั้ง ซึ่งจะส่งผลถึงคะแนนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย

 

วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
  • 2. เพื่อให้นักเรียนเข้าเรียนตรงตามเวลาที่กำหนด

 

วิธีการและขั้นตอนการแก้ปัญหา

            1.      ทำความตกลงกับนักเรียนพร้อมกับชี้แจงวิธีการเซ็นชื่อและลงเวลาที่ถูกต้อง

  • 2. ออกแบบและจัดทำแบบฟอร์มการเซ็นลงเวลาเข้าเรียน
  • 3. นักเรียนเซ็นชื่อลงเวลาเข้าเรียน พร้อมกับลงเวลาที่มาถึงตามความเป็นจริงก่อนการเข้าเรียนทุกครั้ง
  • 4. ทำสถิติการเข้าเรียนตามลำดับก่อนหลังแต่ละสัปดาห์ติดบอร์ด

 

ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

                นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเซ็นชื่อเข้าเรียน   เพราะนักเรียนหลายคนฝึกการเขียนลายเซ็นให้สวยงามเพื่อที่ใช้ลงเวลานักเรียนมีการเข้าเรียน  เวลาที่นักเรียนเข้าเรียนใกล้เคียงกับเวลาที่กำหนด  ในสัปดาห์แรกยังมีนักเรียนมาช้าแต่มีจำนวนน้อยลง  จนถึงสัปดาห์ที่  2  และ 3  นักเรียนมาเรียนตรงเวลาทุกคน  เพราะแต่ละคนรู้ตัวเองว่าแต่ละสัปดาห์ตนเองอยู่อันดับที่เท่าไร จากการตรวจสอบสถิติเวลาการเข้าเรียนประจำสัปดาห์ที่บอร์ด

 

ข้อเสนอแนะ

                ควรมีการให้นักเรียนศึกษาออกแบบและฝึกเขียนลายเซ็นของตนเองให้ชำนาญก่อนที่เซ็นลงเวลาจริง ซึ่งจะทำให้ลายเซ็นที่เซ็นแต่ละครั้งเหมือนกัน  โดยครูต้องคอยแนะนำเกี่ยวกับหลักการการเขียนลายเซ็นตลอดทั้งความหมาย   เพราะนักเรียนที่เรียนในระดับมัธยมปลาย ควรจะมีรายเซ็นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

 

 

               

เขียน 26 Aug 2008 @ 10:26 () แก้ไข 26 Aug 2008 @ 10:54, ()


ความเห็น (0)