อนุทิน 19020 - นงค์นาถ บุญแแก้ว

 

ชื่อเรื่อง                  ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์   ( Jigsaw )  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา                  นางสาวนงค์นาถ   บุญแก้ว

ตำแหน่ง                ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียน                โรงเรียนบ้านน้ำพุ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เฃต 2

 

 

บทคัดย่อ

 

                   การอ่านเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในปัจจุบันเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และยังเป็นสื่อสำคัญในการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม  ซึ่งการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการอ่านนั้นประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ  3  ขั้นตอน  คือ  ขั้นก่อนการอ่าน  ขั้นขณะอ่าน  และขั้นหลังอ่าน ในการสอนทักษะการอ่านผู้สอนต้องเตรียมตัวทั้งก่อนการอ่าน  ขณะอ่าน  และหลังการอ่าน  และต้องทำความเข้าใจขั้นตอนของการอ่านเป็นอย่างดีจึงจะสามารถสอนการอ่านให้ประสบความสำเร็จได้    การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75 / 75     2)  หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 3)   ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการอ่าน  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์  ( Jigsaw ) โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

                   ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

                    1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการอ่าน  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์  ( Jigsaw ) โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ทั้ง  16   แผน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.10 / 82.22   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้

2.   ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการอ่าน  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์  ( Jigsaw ) โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.6226  ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ  62.26

3.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการอ่าน  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw ) โดยใช้แบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.37  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ  0.75   ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อด้านรูปแบบของแบบฝึกทักษะอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.57)   ส่วนด้านเนื้อหา  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านการวัดและประเมินผลนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาที่เรียนมีความน่าสนใจและไม่ยากเกินไป  เนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับเวลาในการทำกิจกรรม  การจัดกิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและเวลา  กิจกรรมที่จัดเร้าความสนใจของผู้เรียน  แบบฝึกทักษะมีความน่าสนใจและเร้าความสนในของผู้เรียน  และนักเรียนสนุกกับการเรียนโดยใช้แบบฝึกอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนที่เหลือนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

สรุปว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการอ่าน  ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์  ( Jigsaw ) โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำไปใช้พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์  ( Jigsaw ) ได้เป็นอย่างดี

เขียน 25 Aug 2008 @ 15:27 ()


ความเห็น (0)