อนุทิน 18491 - นางสาววิภาภรณ์

การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียน

                   การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โดยใช้กลยุทธ์การศึกษาดูงาน การประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศ และดำเนินการตามหลักการวิจัยปฏิบัติการ ทำให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาระบบทั้ง 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การนำระบบไปใช้ และการบำรุงรักษาตรวจสอบระบบ สามารถนำเอาความรู้มาพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการได้  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการทั้งในรูปแฟ้มเอกสารและโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ ตามขอบข่ายงานวิชาการทั้ง 6  ด้าน คือ การวางแผนงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ การวัดผลประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน และการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ ทำให้ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมีคุณสมบัติที่ดี คือมีความถูกต้องสอดคล้องกับขอบข่ายงานวิชาการและผู้ใช้เกิดความพึงพอใจกับข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการพัฒนา สามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก มีข้อมูลที่ครอบคลุมกับขอบข่ายงานวิชาการในทุก ๆ ด้าน

                   โดยสรุป  การพัฒนาระบบสารเทศงานวิชาการ ทำให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ

โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการที่ดี ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศจากงานวิชาการได้อย่างสะดวก เป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับระบบงานวิชาการ ทำให้ครูมีทัศนคติที่ดีต่อระบบสารสนเทศ บุคลากรที่รับผิดชอบงานวิชาการมีความภาคภูมิใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน และยินดีในการให้บริการข้อมูลงานวิชาการ  ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป

อ้างอิงโดยนายทองคำ  สิทธิโชติ

เขียน 20 Aug 2008 @ 21:37 ()


ความเห็น (0)